Machinery Manufacturers
Sheep and Goat Farming 

19(e) Shearing Equipment

1.